Bases legals

Campanya nous centres Kumon (a Catalunya)

Març de 2022 – 31 de desembre de 2022

BASES I CONDICIONS

Vàlid per a tots els concursos i sortejos on no existeixin bases específiques.

Companyia organitzadora Kumon Instituto de Educación España S.A., en endavant KUMON.

 1. Aquesta promoció es troba oberta al públic en general, major de 18 anys i resident a Espanya.És gratuïta i té per objecte Promoure la recomanació de candidats per a obrir franquícies a les zones disponibles a Catalunya.
 1. Mecànica. S’enviarà per correu electrònic a totes les famílies de centres Kumon de Catalunya informació de la present campanya.Aquestes podran reenviar el correu electrònic a qualsevol contacte, familiar o amic per a què es registrin com a candidats al procés de selecció de franquiciats.

  Cada candidat només pot identificar a un contacte de referència (El client de Kumon que l’ha informat de la campanya).

  No hi ha límit en el número de candidats que una família pot recomanar.

 1. Registre. A través d’una pàgina d’aterratge, l’interessat introduirà les seves dades en un formulari de registre, incorporant en el camp “Recomanat per” el correu electrònic de la persona que li ha fet arribar la campanya de KUMON. Només es pot identificar com a clients de referència a aquells matriculats en centres Kumon de Catalunya o franquiciats de Catalunya.
 2. Procés. Després del registre, el candidat accedeix al procés estàndard de selecció/formació de franquícia. Si passa tot el procés amb èxit podrà obrir un centre franquiciat.
 3. Premis. Si el candidat finalment és seleccionat i obre una franquícia de KUMON, el client Kumon que el va recomanar i el franquiciat del seu centre cobraran una recompensa de 250€ cada un.Els premis no són transferibles, ni podran ser bescanviats per diners en efectiu ni per qualsevol altre producte, servei i/o element. No serà vàlid en combinació amb altres ofertes o promocions que pogués fer KUMON.
 1. Dades de caràcter personal. Els participants en la promoció consenten inequívocament que, en cas de que siguin premiats, les seves dades personals (nom i cognoms) puguin ser comunicats a tercers mitjançant la seva difusió a través dels mitjans que KUMON S.L. estimi més convenients.Les dades personals sol·licitades als guanyadors són necessàries i obligatòries per a poder gestionar la comunicació i entrega de la recompensa. Una vegada finalitzada la campanya, aquestes dades seran bloquejades o destruïdes.
 1. CESIÓ DE DRETS D’IMATGE I DE PROPIETAT INTELECTUAL. Els participants que proporcionen les seves dades a aquesta pàgina autoritzen a KUMON a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms, adreça, veu i imatge en qualsevol activitat publi-promocional relacionada amb la campanya, sense que l’esmentada utilització confereixi dret de remuneració o cap benefici. Els participants en la campanya cedeixen gratuïtament a KUMON qualsevol tipus de drets que pogués correspondre’ls-hi respecte dels missatges enviats a concurs i, en especial, tots els drets de propietat intel·lectual de caràcter patrimonial i en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, divulgació i posada a disposició del públic, així com el dret de transformació per qualsevol mitjà, ja sigui audiovisual, fotogràfic, reprogràfic, televisiu, cinematogràfic, videogràfic, fonogràfic, informàtic, electrònic, analògic i digital, incloses les xarxes de telecomunicacions i internet, per a tot el món i fins a que siguin de domini públic, podent KUMON cedir, transferir per qualsevol mitjà i llicenciar a tercers els esmentats drets.
 2. Fiscalitat. Als premis li són d’aplicació la Llei 35/2006 de 28 de novembre per la qual s’aprova l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les Lleis sobre els Impostos de Societats, sobre la Renda de no residents i sobre el patrimoni; la Llei 26/2014, de 27 de desembre que modifica l’anterior: el Decret núm. 439/2007, pel qual s’aprova el seu Reglament i les seves modificacions posteriors: la Llei 13/2011 de Regulació del Joc i la resta de disposicions concordants i dictades en el seu desenvolupament i el Reial Decret Legislatiu 5/2004 que refon la Llei de l’Impost sobre la renda dels no residents, així com el Reglament de desenvolupament d’aquesta (RD 1776/2004).De conformitat amb la citada normativa, s’informa als participants de que els Premis concedits per la participació en concursos tenen la consideració de guany patrimonial subjecta a retenció o ingrés a compte dels impostos anteriorment citats. No obstant, i només pels residents fiscals a Espanya, si la valoració del premi no supera els tres-cents euros (300 €), no hi ha obligació de realitzar el pagament a compte de l’impost (retenció o ingrés a compte). En conseqüència, en la mesura en què el premi té un valor inferior a 300 euros, no es troba subjecte a ingrés a compte per IRPF.

  Les repercussions fiscals que l’obtenció del Premi tingui en la fiscalitat del Guanyador, seran pel seu compte, i per tant KUMON queda rellevat de qualsevol responsabilitat.

 1. Acceptació de les bases. La participació en aquest promoció implica el coneixement i l’acceptació absoluta i inapel·lable de totes les condicions que contenen aquestes bases, que podrà visualitzar-se en qualsevol moment. Quan circumstàncies no imputables a l’organitzador i al patrocinador ni previstes en aquestes bases o que constitueixin cas fortuït o de força major ho justifiquin, l’organitzador podrà suspendre, cancel·lar o modificar la promoció, ocasions en les quals els participants no tindran dret a cap reclamació. La participació en la promoció implica l’acceptació d’aquestes bases i de les decisions que, conforme a dret, adopti l’organitzador sobre qualsevol qüestió no prevista a les bases.En el cas de que KUMON o qualsevol entitat que estigui lligada professionalment a la present promoció detectin qualsevol anomalia o sospitin que un participant estigui impedint el normal desenvolupament de la promoció, podran eliminar la inscripció d’aquest participant de forma unilateral.

  KUMON es reserva el dret a modificar, si fos necessari, les condicions d’aquesta promoció per d’altres similars.

  Qualsevol causa de litigi que pogués sorgir sobre aquesta promoció serà sotmesa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.

Menú